جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاونت توسعه امور ورزش

   ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   • ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
   • ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای
   • ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﻲ
   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
   • ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ورزش
   • ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان
   • ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای
   • ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
   • ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی
   ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ
   • ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف ، روش ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮزه ورزش در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪت دار
   • ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻫﺎی ورزﺷﻲ
   • ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
   • ﺗﻮزﻳﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﻴﺎت ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد
   • ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در وزارت ﻣﺘﺒﻮع
   • ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
   • ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ورزش
   • ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﺎی ورزﺷﻲ
   • ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ، اﻋﺘﺒﺎری ، ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ، ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ از ﻫﻴﺎت ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﻲ
    معاون توسعه امور ورزش
   معاون توسعه امور ورزش : عباس قهرمانی
   نام و نام خانوادگی:عباس قهرمانیمیزان تحصیلات:کارشناسی مدیریت ورزشی
   رایانامه :-تلفن تماس :08138261860
   نمابر :-
همدان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,964
تعداد بازدید امروز : 106
تعداد بازدید دیروز : 996
آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.