جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاونت فرهنگی و امور جوانان

   ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   • ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
   • اﺣﻴﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
   • ﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
   • ﮔﺮوه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن
   • ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
   ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ
   • اﺣﺼﺎء اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ، ازدواج ، ﻣﺴﻜﻦ ، ﺗﺤﺼﻴﻞ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
   • ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن
   • اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
   • ﺑﺮﻗﺮا ری ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی ذی رﺑﻂ در وزارت ﻣﺘﺒﻮع و اﺳﺘﺎﻧﺪاری
   • ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
    معاونت فرهنگی و امور جوانان
   معاونت فرهنگی و امور جوانان : محرم روزبه
   نام و نام خانوادگی:محرم روزبهمیزان تحصیلات:
   رایانامه :-تلفن تماس :08138321634
   نمابر :-
    عوامل اجرایی
   نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
   بهاره شورینیمسئول دفتر08138321633-
    واحدهای زیر مجموعه
   واحدتلفن تماسنمابر
   گروه ساماندهی امور جوانان08138321633-4 - داخلی111-
   گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان08138321633-4 - داخلی113-
   گروه امور فرهنگی وتربیتی08138321633-4 - داخلی112-
همدان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,962
تعداد بازدید امروز : 104
تعداد بازدید دیروز : 996
آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.