جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

   ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   • اﺟﺮای ﻣﺎده 88 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ
   • ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﻲ ، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﻣﺎﻛﻦ ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﺧﻴﺮﻳﻦ

   • اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز دﺳﺘﮕﺎه

   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
   • ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
   • ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

   • ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ

   • ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻮل اداری

   • اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

   • اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

   ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ
   • اﺟﺮای ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻗﺪاﻣﺎت .
   • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺮج ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه

   • ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اداری ، ﻣﺎﻟﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻨﺎوری ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه

   • اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ، ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ .

   • اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .

   • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ .

   • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﺘﺒﺎرات از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ، ﺑﺎزﺧﻮرد واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ، اﺻﻼح ﻣﺴﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب .

   • ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .

   • ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب .

   • اﻗﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ .

   • ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻫﻴﺎت ﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری .

   • ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ .

   • ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻜﺎس در دﺳﺘﮕﺎه .

   • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮوﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ .

    معاون توسعه منابع و پشتیبانی
   معاون توسعه منابع و پشتیبانی : کاوه صولتی
   نام و نام خانوادگی:کاوه صولتیمیزان تحصیلات:کارشناسی ارشد MBA - حسابداری
   رایانامه :hamedan@msy.gov.irتلفن تماس :08138281012
   نمابر :08138260295
    عوامل اجرایی
   نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
   محمد شجاعیانکارشناس مسئول برنامه و بودجه08138281012- داخلی132-
    واحدهای زیر مجموعه
همدان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,928
تعداد بازدید امروز : 70
تعداد بازدید دیروز : 996
آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.